นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท กรุงศรี เจเนซิส จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการบริษัทฯ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บริษัทฯ ใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัทฯ

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทในเครือของบริษัทฯ และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน - การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมตามที่ท่านประสงค์ - การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก - การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี - การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการบริษัทฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุค-คลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอแนะนำการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการบริษัทฯ ทางอินเทอร์เน็ต บริการบริษัทฯ ทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และบริการบริษัทฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการบริษัทฯ ทางอินเทอร์เน็ต - ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล บริษัทฯ จึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวงหรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฎิบัติตามคำเตือนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ